История

ДГ „Цвята Христова” започва своето летоброене през 1962 г. като едногрупна детска градина. Разположена в покрайнините на село Горни Дъбник, където се намира и до днес, в малка сграда, собственост на Научноизследователски институт по захарно цвекло. Пръв директор с група е Златка Маринова, учителка Иванка Мойнова и трима души помощен персонал.

Материалната база напълно е отговаряла на условията необходими за отглеждане и възпитание на децата. През 1964 г. детската градина се премества в съседна двуетажна сграда, също собственост на Научноизследователския институт по захарно цвекло. Започва работа с две групи. Старата сграда запазва своето функциониране, но като седмична ясла с една група. За периода 1966 – 1972 г. за директор е назначена Геновева Маринова. Вървейки по трудния път, но вярвайки в своята упоритост, отговорност и всеотдайност  младата ръководителка променя облика на материалната база- двор и интериор. Изграждат се външни тоалетни за децата, а в последствие и вътрешни тоалетни с умивалници и централна канализация. За всяка група се оформят площадки с пясъчници. Дооформят се зелените площи и пътеки с циментови плочи. Дворът е освежен и обогатен с нови уреди и съоръжения. През 1972 г. Геновева Маринова напуска и за директор с група е назначена Виолета Ганчева и учителки: Антоанета Вутова, Христина Калчева  и Любка Христова. Виолета Ганчева е най- дългогодишния директор за времето 1972 – 1988 г. На 01.03.1972 г. детската градина и седмичната ясла се обединяват и отварят вратите си за децата на селото като ОДЗ „Цвята Христова” с директор към онзи момент Виолета Ганчева, три учителки и три медицински сестри. Детското заведение функционира с три групи-яслена група, втора група и трета група.

От 1974 г. детската градина  работи с четири групи  едната, от които е яслена. 1988 – 1989 учебна година започва с нов директор Любка Христова. През 1991г. е закрита яслената група, през 1993 г. детската градина  остава с две групи, а от 1994г. работи с една смесена група деца от 3 до 6 години с директор Любка Христова и учителка Живка Петкова. През  2007г. за ВрИД „ Директор” е назначена Живка Петкова. От 2011г. до сега директор на детската градина е Диана Кирова. Днес деца от 3 до 6 годишна възраст всеки ден с радост и грижа се посрещат от педагогическия екип, мотивирани от една цел – добрия старт към науката и живота. Основната ни задача е да научим децата да мислят критично, да откриват и решават проблеми, да бъдат творци с развито въображение. Постигаме това като работим в малки и по- големи групи с деца и чрез партньорството на родителите  в дейността на детската градина.